Školení BOZP

Seznámení s předpisy BOZP a PO

splnění zákonných podmínek na úseku BOZP a PO

Vstupní školení BOZP 

o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP

Na základě § 103 odst. 2 a 3 Zákoníku práce realizujeme tato povinná vstupní školení. Školení jsou určena nejen pro stálé zaměstnace, ale povinná jsou i pro agenturní zaměstnance a osoby zdržující se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích. Školení se týká tedy i pracovníků pracujících na tzv. DPP či DPČ! Na závěr školení jsou dle §106 ZP ověřeny znalosti ze stanovených předpisů. 

Vstupní školení PO

o požární bezpečnosti a prevenci

Součástí vstupních školení je bezpodmínečně i školení o požární bezpečnosti a prevenci, které upravuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Stejně jako u školení BOZP je na konci provedeno ověření znalostí. V obou případech založíme a povedeme pro Vás dokumentaci o těchto školeních dle platných předpisů, tak aby bylo možné tuto povinnost zaměstnavatele doložit orgánům státního dozoru.

Periodická školení BOZP a PO

pravidelná školení á 2 roky

Opakovaná školení, stanovená zaměstnavatelem na základě zjištěných rizik a opatření přijatých pro práci na konkrétních pracovištích. Obvyklou periodou pro konání těchto školení je období 2 let. Do těchto školení jsou zahrnuta i školení vedoucích zaměstnanců.

Specializovaná školení

dle vyhodnocení rizik pracovního prostředí

Specializovaná školení pro pracovníky se zvláštní odbornou způsobilostí např. pro revizní techniky vyhrazených technických zařízení, elektrikáře splňující podmínky vyhl. 50/1978 Sb., svářeče, práce ve výškách či řidiče.

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce - správní delikty a sankce