Školení neodkladné první pomoci

Základní, specializovaná, akreditovaná

školení a kurzy neodkladné první pomoci dle vyhodnocených rizk

Základní školení

úvod do problematiky neodkladné první pomoci

Výběr z témat:

- podmínky za jakých lze pomoc poskytnout a kdy je možné pomoc neposkytnout vč. legislativních podmínek.

- přivolání, komunikace a spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou a ostatními složkami IZS.

- řešení nečastějších úrazových stavů vč. postupů při zástavě krvácení, pádech z výše, popáleninách apod.

- poskytnutí pomoci u neúrazových stavů např. u bezvědomí, bolestí na hrudi, dušení, křečí apod.

- nácvik neodkladné resuscitace a včasné defibrilace na výcvikových trenažérech.

Periodická školení

opakovaná školení dle zjištěných rizik a událostí

Témata jsou definována na základě vyhodnocení rizik  pracovního prostředí a zkušeností z událostí v mezidobí jednotlivých školení.

V provozech převážně administrativních se zpravidla jedná o řešení neúrazových stavů jako jsou mdloby, akutní stresové reakce - hyperventilace, bolesti na hrudi - infarkt myokardu, kolapsové a prekolapsové stavy - mozkové příhody, metabolické poruchy - diabetes, dehydratace, křečové stavy - epilepsie apod.

V průmyslových provozech jsou pak probírána témata především spojená s úrazy. Jedná se často o pády z výše, úrazy končetin - zlomeniny, vykloubení a podvrtnutí. Dále o úrazy el. proudem, popáleniny, poleptání, omrzliny, úrazy hlavy, masivní krvácení apod.

Specializovaná školení

jako podmínka pro získání odborné způsobilosti

Pro získání některých specializovaných odborností či k prodloužení platnosti odborné způsobilosti je zapotřebí dle legislativních podmínek absolvovat také přípravu z poskytnutí neodkladné první pomoci. 

Výběr některých profesí s povinností splnit přípravu

- elektrotechnické profese dle - Vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu.

- práce ve výškách a nad volnou hloubkou dle  přílohy Nařízení Vlády č. 362/2005 Sb.,část XI.

- práce na vyhrazených technických zařízeních dle Zákona č. 174/1968 Sb. §6.

- potápěčské práce dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- školní a mimoškolní výchova zaměřená na práci s dětmi - kurz "profesionální chůva"

Akreditovaná školení

kredity a kvalifikace v celoživotním vzdělávání

Pro udržení kvalifikačních předpokladů některé profese musí získávat kredity v celoživotním vzdělávání. Pro tyto pracovníky realizujeme akreditované vzdělávací akce u příslušných státních a profesních institucí jako je např.: MPSV ČR, MZČR, MŠMT ČR, ČAS apod.

Velmi oblíbené jsou akreditované kurzy a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky s tématy o základní neodkladné první pomoci, rozšířené neodkladné první pomoci, neodkladné pomoci u dětí, základní neodkladné resuscitaci, právních a ostatních podmínkách poskytnutí první pomoci a zdravotnické péče obecně či zajištění dýchacích cest.

Pro pracovníky v sociálních službách pořádáme specializovaný akreditovaný kurz - základy poskytnutí neodkladné první pomoci.

Pro zdravotníky na školních a mimoškolních akcích realizujeme rekvalifikační kurz ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ.

Pro objednání nás kontaktujte kdykoli emailem na info@esava.cz

nebo telefonicky od pondělí do pátku mezi 7:00 - 18:00 hod. na tel.: +420 608 037 150

Co je u nás jinak?

Školení a kurzy vedou profesionální záchranáři a specialisté z jednotek intenzivní péče s dlouholetou, minimálně 10 letou praxí. Metodika neodkladné první pomoci pod jejich vedením respektuje výsledky současné vědy a je v souladu s doporučeními odborných společností. Nás se vždy můžete zeptat na zkušenosti. Neškolíme podle příruček, ale podle toho, jak postupujeme v praxi.